Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WELLNESSINSTITUUT AUGUSTUS 2022

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. WellnessInstituut: het opleidingsinstituut van IWR (International Wellness Resorts) welke opleidingen verstrekt aan consumenten en al haar gelieerde ondernemingen, waaronder onder andere De Veluwse Bron en Thermen Holiday.

b. Cursist: iedere persoon die een opleiding volgt of zich daarvoor heeft ingeschreven.

c. Opleiding: iedere opleiding, cursus of training die onder welke naam dan ook door WellnessInstituut wordt gegeven.

d. Kosten: de vergoeding dan wel het lesgeld dat de cursist verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van studiemateriaal.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de door de cursist te volgen opleiding(en) bij WellnessInstituut.

b. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de cursist en IWR. Door aanmelding voor een opleiding of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een opleiding, aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden.

c. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN DE CURSIST EN WELLNESSINSTITUUT.

a. De onderwijsovereenkomst tussen WellnessInstituut en de cursist komt uitsluitend schriftelijk tot stand door inzending per post of per email/elektronische post van een volledig ingevuld inschrijfformulier of via aanmelding op de website. Na deze aanmelding wordt 14 dagen bedenktijd in acht genomen. Na deze 14 dagen bedenktijd is de studieovereenkomst definitief en bindend.

b. Een door WellnessInstituut gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

c. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (email, adres, telnr., bankrekening, burgerlijke staat, etc.) direct via email aan WellnessInstituut te melden.

d. Indien de cursist een handicap heeft, waardoor de opleiding bemoeilijkt kan worden, zal alvorens de onderwijsovereenkomst wordt gesloten, een uitvoerig gesprek tussen de potentiële cursist en de opleidingscoördinator of directie plaats moeten vinden.

4. ANNULERING/WIJZIGING EN OVERMACHT DOOR HET WELLNESSINSTITUUT.

a. Het Wellnessinstituut behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers (minimum aantal deelnemers is 10) of (onvoorziene) calamiteiten de opleiding te annuleren.

b. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding wordt de cursist geïnformeerd of de opleiding al dan niet doorgang zal vinden

c. In het geval van onvoorziene omstandigheden waaronder ziekte van de docent, weersituaties en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door het WellnessInstituut noodzakelijk zijn behoudt het WellnessInstituut zich het recht de les te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

d. In het geval van wijziging in de data van dagcursussen aangeboden door het Wellnessinstituut zal de cursist zo spoedig mogelijk per email op de hoogte worden gesteld. Wanneer de cursist niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk.

5. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE STUDIEOVEREENKOMST

a. Voor feitelijke aanvang van de opleiding tot 28 dagen voor de eerste les kan de opleiding waarvoor cursist ingeschreven staat worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven. In dat geval zal 10% van het lesgeld in rekening worden gebracht, per omgaande te voldoen.

b. Voor feitelijke aanvang van de opleiding tot 14 dagen voor de eerste les kan de opleiding waarvoor cursist ingeschreven staat worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven. In dat geval zal 25% van het lesgeld in rekening worden gebracht, per omgaande te voldoen.

c. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

d. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de cursist vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Eventuele openstaande termijnen worden alsnog in rekening gebracht.

e. Mocht de cursist komen te overlijden, dan wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden m.i.v. de dag van het overlijden.

f. Bij ontbinding conform de voorafgaande leden eindigen de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de onderwijsovereenkomst.

g. Bij wijziging van de opleiding na inschrijving gelden de volgende voorwaarden: De wijziging wordt schriftelijk aangevraagd. Tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding kan de wijziging kosteloos worden doorgevoerd. Bij wijziging na 14 dagen voor aanvang wordt € 50, – administratiekosten in rekening gebracht. Er zal geen restitutie van lesgeld, boeken/materialen plaatsvinden, extra kosten ten gevolge van de wijziging zullen bijbetaald moeten worden. Examengelden die nog niet afgedragen zijn aan exameninstanties zullen worden verrekend.

6. DUUR EN INHOUD VAN DE OPLEIDINGEN

a. De duur en inhoud van de opleidingen alsmede overige gegevens staan op de website vermeld. De cursist wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen van de examens, zoals deze door desbetreffende exameninstanties worden afgenomen. Hoewel de documentatie in de brochure(s) en/of desbetreffende bijlage(n) zorgvuldig is samengesteld kunnen cursussen, examens, prijzen en lestijden wijzigen.

b. Voor een overzicht met betrekking tot de kwalificaties, eindtermen/ kerntaken en de examen regelingen verwijzen wij naar de website van het Nederlands Genootschap voor Sport- en Wellnessmassage.

c. De zomer- en kerstvakantie lopen zoveel als mogelijk gelijk met de schoolvakanties in de regio van de betreffende locatie.

7. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

a. WellnessInstituut bepaalt per opleidingsjaar het lesgeld. Dit lesgeld wordt vermeld in de brochure(s) en/of de desbetreffende bijlage(n) en op de website van Wellness Instituut.

b. De prijzen zijn vrijgesteld van B.T.W. daar het WellnessInstituut geregistreerd staat bij het C.R.K.B.O.

c. De kosten voor examens dienen door de cursist aan WellnessInstituut of de desbetreffende exameninstantie te worden voldaan.

8. MATERIALEN

a. WellnessInstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding worden gebruikt en welke tijdens de les zo nodig beschikbaar worden gesteld. Materialen en boeken worden door WellnessInstituut geleverd. De kosten hiervan staan op de website vermeld of zijn bij het lesgeld inbegrepen.

9. BETALING VAN HET LESGELD

a. De cursist dient voorafgaande aan de opleiding het gehele bedrag te voldoen.

b. WellnessInstituut stelt jaarlijks de (betalings-) termijnen vast waarin het lesgeld voldaan moet worden. De betalingstermijn(en) staan op de factuur vermeld.

c. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Vraag onze opleidingscoördinator over de mogelijkheden.

d. WellnessInstituut heeft het recht om de overeenkomst tussen haar en de cursist te ontbinden indien de cursist jegens WellnessInstituut niet tijdig aan de financiële verplichtingen voldoet, ongeacht de inhoud en omvang van de toerekenbare tekortkoming van de cursist. In geval van ontbinding heeft WellnessInstituut het recht een vergoeding van de door haar geleden schade van de cursist te vorderen. In geval van ontbinding is de cursist met onmiddellijke ingang van verder onderwijs uitgesloten.

e. In plaats van ontbinding, geheel ter vrije keuze van WellnessInstituut, heeft WellnessInstituut het recht haar verplichtingen jegens de cursist op te schorten, in verband daarmee de cursist te schorsen, de toegang te ontzeggen en van verder onderwijs uit te sluiten totdat de cursist aan alle financiële verplichtingen jegens WellnessInstituut heeft voldaan. Na voldoening van alle verplichtingen, zal hij/zij wederom worden toegelaten tot het volgen van onderwijs.

f. Bij afwezigheid wegens onder meer ziekte blijft het volledige lesgeld verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

g. Indien blijkt dat de lesgelden niet tijdig binnenkomen, zal WellnessInstituut overgaan tot invordering. In dat geval zal het te vorderen bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente vanaf de vervaldata, administratie- en incassokosten alsmede alle buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00.

10. LESTIJDEN EN -PLAATS

a. WellnessInstituut bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven.

b. WellnessInstituut behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet, door onvoldoende aanmeldingen (minimaal 6 deelnemers voor een dagcursus en minimaal 10 deelnemers voor een opleiding) of anderszins de cursusdag of lestijd minimaal 7 dagen voor de eerste cursusdag van de desbetreffende opleiding(en) te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet in kan stemmen, kan de cursist dit binnen 7 dagen per email kenbaar maken en zal de overeenkomst zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Reeds ontvangen gelden zullen worden terugbetaald. 

c. WellnessInstituut behoudt zich het recht indien er sprake is van uitzonderlijke situaties, overmacht, ziekte of uitval van cursisten of docenten tijdens de opleiding, de cursusdag of de lestijd dan wel de plaats van lesgeven te wijzigen, zonder hiermee schadeplichtig jegens de cursist te worden. Ook indien de cursist verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.

11. GEZONDHEIDSVERKLARING

a. Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist vrijwaart WellnessInstituut voor iedere aansprakelijkheid hoegenaamd.

12. HUISREGELS
a. De cursist ontvangt bij aanvang van de opleidingen informatie over de studiewijzer.
b. De cursist is verplicht tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
c. De cursist is verplicht de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door WellnessInstituut ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
d. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen. De cursist verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen.
e. De cursist verplicht zich alle hygiëne voorschriften in acht te nemen, zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere cursisten niet te hinderen.
f. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les kennis te geven aan
WellnessInstituut.
g. Bij WellnessInstituut geldt een rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
h. Gedurende de praktijklessen is het dragen van door WellnessInstituut voorgeschreven werkkleding verplicht. Het is van belang zelf voor een aantal praktijkmodellen te zorgen, dit zal tijdig worden aangegeven. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in eerste instantie op medecursisten aangeleerd. Deze mogen pas zelfstandig worden uitgevoerd als dat expliciet door de docent is aangegeven.
i. De cursist dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten.

13. ORDE MAATREGELEN
a. Indien naar het oordeel van WellnessInstituut de cursist zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen is WellnessInstituut gerechtigd, naar haar keuze, de cursist voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de cursist de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de onderwijsovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft WellnessInstituut het recht vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Daarnaast dient te allen tijde het complete lesgeld te worden voldaan.

14. AANSPRAKELIJKHEID
a. WellnessInstituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadiging of diefstal van materialen en/of leermiddelen.
b. De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen toegebracht door opzet of onachtzaamheid, aan eigendommen van derden of WellnessInstituut. Alle door de cursist toegebrachte schade zal aan de betreffende derde of aan WellnessInstituut door deze toerekenbaar
tekortschietende cursist worden vergoed.
c. WellnessInstituut is niet aansprakelijk, behoudens voor zover aan diens grove schuld, c.q. opzet is te wijten, voor schade die mocht zijn ontstaan tijdens lestijd of in verband met de werkzaamheden, zowel direct als indirect. De cursist vrijwaart WellnessInstituut uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de cursist of door c.q. vanwege derden.
d. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van WellnessInstituut, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag waarvoor zij krachtens haar verzekering een uitkering zal ontvangen.
e. Wellnessinstituut is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de opleiding/cursus.
f. WellnessInstituut is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
g. WellnessInstituut is nimmer aansprakelijk voor gevolg schade.

15. GEHEIMHOUDING
a. De aan het WellnessInstituut verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met het WellnessInstituut, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van het WellnessInstituut bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan het WellnessInstituut worden gemeld.
b. Het WellnessInstituut gaat vertrouwelijk om met adresgegevens en persoonlijke informatie van cursist.

16. AUTEURSRECHT
a. Het intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, op het eigen lesmateriaal berust bij WellnessInstituut. Het materiaal mag niet worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WellnessInstituut.

17. KLACHTEN/GESCHILLEN
a. Indien de cursist klachten heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat WellnessInstituut de verplichtingen voortvloeiend uit de
onderwijsovereenkomst niet nakomt, dient dit schriftelijk te worden aangegeven. De klachtenprocedure staat openbaar op de website vermeld.
b. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen WellnessInstituut en de cursist is Nederlands recht van toepassing.